ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 18η/03-06-2021

 

ΘΕΜΑ 1ο: Εξέταση αιτημάτων θεραπείας εκπαιδευτικών για τις οργανικές τοποθετήσεις.

Κατατέθηκαν πέντε ( 5 ) αιτήσεις θεραπείας εκπαιδευτικών για τις οργανικές τοποθετήσεις που ανακοινώθηκαν από την υπηρεσία με την Πράξη 17/27-05-2021. Δεν έγιναν αποδεκτές από το συμβούλιο, πλην μίας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02, γιατί δεν αφορούσαν αιτήσεις για διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλήψεων από την υπηρεσία. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόρριψη των αιτημάτων που δεν αφορούσαν διόρθωση λαθών ή παραλήψεων, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Οριστικοποίηση οργανικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών που ανήκουν στη Γενική Παιδεία και στην ΕΑΕ του ΠΥΣΔΕ Πιερίας 2021 που ζητούσαν βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση .

Εγκρίθηκε η οριστικοποίηση τοποθέτησης των παραπάνω κατηγοριών εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Πιερίας 2021, μετά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.  

 

ΘΕΜΑ 3ο: Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν οριστική τοποθέτηση ή ήρθαν από μετάθεση στα εναπομείναντα οργανικά κενά του ΠΥΣΔΕ Πιερίας 2021.

Μετά τις συμπληρωματικές δηλώσεις προτίμησης των εκπαιδευτικών που δεν είχαν τοποθετηθεί οριστικά το συμβούλιο προχώρησε στην τοποθέτηση αυτών. Για τις σχολικές μονάδες που δεν υπήρχαν προτιμήσεις και υπήρχαν εκπαιδευτικοί που βρίσκονταν στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ έγινε υποχρεωτική τοποθέτηση για το συμφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες θέσεις, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 12 του άρθρου 15 του ΠΔ50/96, όπως αυτό τροποποιήθηκε: «12. Οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολεία της προτίμησής τους τοποθετούνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις. Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι περισσότεροι από τις οργανικές θέσεις, παραμένουν ως υπεράριθμοι στη διάθεση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων και τοποθετούνται προσωρινά ή διατίθενται για τη συμπλήρωση ωραρίου σύμφωνα με τη διαδικασία του εδαφίου β` της παρ. 7 του άρθρου 14 σε σχολεία της συγκεκριμένης περιοχής.   “Για τους εκπ/κούς Α/θμιας εκπ/σης σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για συγκεκριμένα σχολεία, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης. Τα σχολεία στα οποία υπάρχουν κενά κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης.

  Κατόπιν αυτού τοποθετούνται, υποχρεωτικά, οι έχοντες τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στα σχολεία με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης”.». Παρόλο που δεν αναφέρεται ρητά στην διαδικασία υποχρεωτικής τοποθέτησης για την Β/θμια εκπαίδευση εφαρμόζεται αναλογικά ότι και στην Α/θμια εκπαίδευση.  Κατά τη συνήθη πρακτική οι εκπαιδευτικοί που δεν κατέθεσαν αίτηση για οριστική τοποθέτηση – αν και ήταν υποχρεωμένοι βάσει της εγκυκλίου μεταθέσεων – κατατάσσονται τελευταίοι στον πίνακα μορίων, παρόλο που δεν κατέθεσαν δήλωση προτίμησης αφού δεν προβλέπονταν, και συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους και όχι με αυτούς που είχαν καταθέσει αίτηση οριστικής τοποθέτησης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση πλην της περίπτωσης υποχρεωτικής τοποθέτησης στον κλάδο ΤΕ01.04 γιατί δεν εφαρμόστηκαν τα παραπάνω στον κλάδο ΤΕ01.04 και αντιμετωπίστηκαν ενιαία αυτοί που είχαν καταθέσει αίτηση οριστικής τοποθέτησης με αυτούς που δεν είχαν καταθέσει.  

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πίνακα προακτέων εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Πιερίας στο βαθμό Β’.

Μετά από σχετική εισήγηση από το αρμόδιο τμήμα της υπηρεσίας εγκρίθηκε η προαγωγή τεσσάρων ( 4 ) εκπαιδευτικών αναδρομικά από τη συμπλήρωση της διετίας με πλεονάζοντα χρόνο. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86.

Εγκρίθηκε η χορήγηση, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης εκπαιδευτικού.

Δόθηκε η έγκριση, μετά από σχετικό αίτημα του συναδέλφου, αφού δεν υπήρχε διαθέσιμο προσωπικό για να καλυφθούν οι ανάγκες της σχολικής μονάδας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 7ο: Ενημέρωση από την υπηρεσία για αίτημα του κ. Μπουλούμη για ηλεκτρονική καταγραφή των συνεδριάσεων του ΠΥΣΔΕ Πιερίας.

Βάσει της κείμενης νομοθεσίας απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά με οποιοδήποτε τρόπο καταγραφή των συνεδριάσεων. Η παραπάνω καταγραφή αποτελεί αδίκημα και τιμωρείται από το νόμο.

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716