Προβλήματα στα Εργαστηριακά Κέντρα μετά τις πρόσφατες τοποθετήσεις των υπευθύνων Τομέων

Μετά από τις πρόσφατες τοποθετήσεις των Υπευθύνων Τομέων στα Εργαστηριακά Κέντρα, παρατηρούνται ορισμένα πολύ σημαντικά προβλήματα τα οποία σχετίζονται κυρίως με τον αποτελεσματικό έλεγχο των τομέων με μεγάλο αριθμό εργαστηρίων, όπως ενημερωθήκαμε από τον Διευθυντή του Εργαστηριακού Κέντρου Κατερίνης. Συγκεκριμένα:

Ο ν. 4763/21-12-2020 στο άρθρο 101 ορίζει «Κάθε Ε.Κ. διακρίνεται σε τομείς εργαστηρίων. Κάθε τομέας εργαστηρίων περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε (5) εργαστήρια της ίδιας ή γενικότερης κατεύθυνσης». Στο συγκεκριμένο άρθρο, δεν γίνεται καμία αναφορά ή διευκρίνιση για τις περιπτώσεις τομέων (όπως γινόταν παλαιότερα στην Εγκύκλιο με Αριθ. Πρωτ.: 95978/Δ4/17-06-2015 με θέμα «Τροποποίηση της με αρ. Πρωτ. Γ2/6098/13-11-01 Υ.Α. Β΄1588»), οι οποίοι μπορεί να εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό εργαστηρίων (σε ορισμένες περιπτώσεις πάνω από δέκα) σε μη συστεγαζόμενες σχολικές μονάδες, ακόμη και σε διαφορετικούς κύκλους (πρωινό-εσπερινό). Στην προαναφερόμενη περίπτωση, η οποία ισχύει σε πολλά Εργαστηριακά Κέντρα, οι υπεύθυνοι τομέων είναι υποχρεωμένοι να μετακινούνται σε δύο ή και περισσότερα σχολικά συγκροτήματα, σε δυο διαφορετικούς κύκλους ώστε να ελέγχουν και να εξυπηρετούν έναν πραγματικά μεγάλο αριθμό εργαστηρίων και εκπαιδευτικών, τόσο σε πάγιες ανάγκες εξοπλισμού όσο και σε αναλώσιμα. Τα περισσότερα εργαστήρια των Ε.Κ., εξυπηρετούν παράλληλα και τα ΔΙΕΚ και την Μαθητεία, και όπως γίνεται κατανοητό είναι απαραίτητη επιπλέον επιτήρηση, έλεγχος και συντήρηση. Σε γενικές γραμμές, είναι πολύ δύσκολος ο ποιοτικός έλεγχος του εξοπλισμού και η συντήρηση του από μόνο έναν υπεύθυνο τομέα.

Θεωρούμε απαραίτητη την επαναφορά εφαρμογής του άρθρου 12, παρ. 6, της Εγκυκλίου με Αριθ. Πρωτ.: 95978/Δ4/17-06-2015, η οποία προέβλεπε «Αν υπάρχουν τρία (3) έως πέντε (5) εργαστήρια κατεύθυνσης σε κάποιους από τους Τομείς του πίνακα εργαστηρίων, τότε επιλέγεται ένας (1) υπεύθυνος Τομέα, αν υπάρχουν έξι (6) ή περισσότερα επιλέγονται δύο (2) υπεύθυνοι Τομέων στον ίδιο Τομέα.»

Για το Δ.Σ.

Ο   Πρόεδρος              Η  Γεν.  Γραμματέας

Μιχαήλ  Ντελής            Φανή  Ζιώγα


Προβλήματα στα Εργαστηριακά Κέντρα μετά τις τοποθετήσεις Υπεύθυνων Τομέων