Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ στο ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

των αιρετών μελών

Μπουλούμη Δημήτρη και Βαρδακώστα Γιώργου

της Κίνησης Ελεύθερων Εκπαιδευτικών.

 

      Αγαπητοί συνάδελφοι προκειμένου να γνωρίζετε την εξέλιξη των  τοποθετήσεων και αποσπάσεων από το ΠΥΣΔΕ για τη νέα σχολική χρονιά και να προβαίνετε έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες, σας ενημερώνουμε για τη σειρά που ακολουθείται κατά τις παραπάνω διαδικασίες από το ΠΥΣΔΕ Πιερίας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Βέβαια για το χρονοδιάγραμμα που θα τηρηθεί δεν μπορούμε να δώσουμε συγκεκριμένες ημερομηνίες, διότι εξαρτάται από το χρονοδιάγραμμα που ορίζει το Υπουργείο, αλλά και από άλλους απρόβλεπτους παράγοντες και αναφέρουμε μόνο ότι αυτή τη χρονική περίοδο βρισκόμαστε στη φάση του υπολογισμού των συνολικών οργανικών κενών του Νομού Πιερίας .

 

 

 • Υπολογίζονται τα οργανικά κενά – πλεονάσματα σε επίπεδο νομού και αποστέλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, ώστε να υλοποιηθούν οι μεταθέσεις (Λαμβάνονται υπόψη οι αυτοδίκαιες αποχωρήσεις και οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών, που θα κατατεθούν από 01-02-24 έως 12-02-24).
 • Ανακοινώνονται οι μεταθέσεις από το Υπουργείο.
 • Υπολογίζονται τα νέα οργανικά κενά – πλεονάσματα (υπεραριθμίες) ανά σχολική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές στο εκπαιδευτικό προσωπικό, λόγω των πρόσφατων μεταθέσεων.
 • Υποβάλλονται αιτήσεις από τους εκπαιδευτικούς, που επιθυμούν ή όχι να χαρακτηριστούν οργανικά υπεράριθμοι.
 • Ονομάζονται οι οργανικά υπεράριθμοι (εξαιρούνται των υπεραριθμιών όσοι εκπ/κοί ανήκουν σε ειδική κατηγορία και δεν επιθυμούν να χαρακτηριστούν οργανικά υπεράριθμοι).
 • Υποβάλλονται αιτήσεις δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων από τους οργανικά υπεράριθμους, για οριστική τοποθέτηση.
 • Γίνονται οι τοποθετήσεις των υπεραρίθμων (με μόρια μετάθεσης) και τροποποιείται ο πίνακας των οργανικών κενών – πλεονασμάτων, καθώς επίσης και ο ονομαστικός πίνακας υπεράριθμων, μετά τις οργανικές τοποθετήσεις αυτών.
 • Υποβάλλονται αιτήσεις – δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων από τους εκπ/κούς, που επιθυμούν οριστική τοποθέτηση ή αλλαγή της οργανικής τους θέσης (βελτίωση θέσης). (Αφορά όσους υπεραρίθμους δεν τοποθετήθηκαν στην προηγούμενη φάση, όσους είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, όσους έκαναν αίτηση για βελτίωση οργανικής θέσης, όσους πήρανε μετάθεση στο συγκεκριμένο ΠΥΣΔΕ, όσους επανήλθαν από το εξωτερικό λόγω λήξης της απόσπασής τους και όσους έχουν μεταταγεί σε άλλο κλάδο.

Σε αυτή τη φάση των οργανικών τοποθετήσεων, θα προηγηθούν οι εκπ/κοί, που ανήκουν σε ειδική κατηγορία, ενώ οι εκπ/κοί που ανήκουν στις υπόλοιπες κατηγορίες, συγκρίνονται όλοι μεταξύ τους με μόρια μετάθεσης.

 • Γίνονται οι οργανικές τοποθετήσεις και διαμορφώνεται ο νέος πίνακας οργανικών κενών, καθώς επίσης και ο ονομαστικός πίνακας οργανικά υπεράριθμων εκπ/κών.
 • Προκηρύσσονται οι υπόλοιπες κενές οργανικές θέσεις και υποβάλλονται νέες αιτήσεις για οριστική τοποθέτηση.
 • Γίνονται οι συμπληρωματικές οργανικές τοποθετήσεις. (Στα οργανικά κενά που δεν δηλώνονται από κανέναν εκπαιδευτικό, τοποθετούνται υποχρεωτικά οι εκπ/κοί με τα λιγότερα μόρια μετάθεσης, στα σχολεία με τα περισσότερα μόρια συνθηκών διαβίωσης, κατά αντίστροφο τρόπο.
 • Δίνεται προθεσμία 5 ημερών για την υποβολή ενστάσεων και στη συνέχεια οριστικοποιούνται οι αποφάσεις που αφορούν τις οργανικές τοποθετήσεις.
 • Υπολογίζονται τα λειτουργικά κενά – πλεονάσματα σε επίπεδο νομού, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ.
 • Ανακοινώνονται οι αποσπάσεις από το υπουργείο.
 • Υπολογίζονται τα λειτουργικά κενά – πλεονάσματα ανά σχολική μονάδα.
 • Υπολογίζονται οι λειτουργικές υπεραριθμίες, ανά σχολική μονάδα.
 • Υποβάλλονται αιτήσεις δηλώσεις από τους εκπ/κούς που επιθυμούν ή όχι να χαρακτηριστούν λειτουργικά υπεράριθμοι.
 • Ονομάζονται οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπ/κοί.
 • Υποβάλλονται αιτήσεις – δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων από τους εκπ/κούς σχετικά με:

Α) αποσπάσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπ/κών,

Β) προσωρινές τοποθετήσεις εκπ/κών.

Γ) αποσπάσεις εκπ/κών εντός ΠΥΣΔΕ και προσωρινές τοποθετήσεις       εκπ/κών που ήρθαν με απόσπαση άλλο ΠΥΣΔΕ.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

     Στις προσωρινές τοποθετήσεις οι εκπ/κοί μπορούν να δηλώνουν το σύνολο των σχολικών μονάδων, εφόσον το επιθυμούν και καλό είναι να δηλώνουν και αυτές που δεν εμφανίζουν λειτουργικά κενά, γιατί μπορεί να προκύψουν εκ των υστέρων και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας των τοποθετήσεων (λόγω αποσπάσεων, αδειών, συνταξιοδοτήσεων για λόγους υγείας κ.α),  ακόμη και μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.

 

 

 • Πραγματοποιούνται από το ΠΥΣΔΕ οι αποσπάσεις των λειτουργικά υπεράριθμων εκπ/κών (με μόρια μετάθεσης).
 • Πραγματοποιούνται από το ΠΥΣΔΕ οι προσωρινές τοποθετήσεις εκπ/κών, που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, έχοντας πρωτεραιότητα και σε αυτές τις τοποθετήσεις οι εκπ/κοί που ανήκουν σε ειδική κατηγορία.
 • Πραγματοποιούνται οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΔΕ και οι προσωρινές τοποθετήσεις εκπ/κών, που ήρθαν με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΔΕ και μάλιστα συγκρίνονται μεταξύ τους με μόρια απόσπασης.
 • Τέλος γίνονται οι συμπληρώσεις του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπ/κών, αρχικά μέσα στο συγκρότημα του σχολείου, που είναι τοποθετημένοι, κατόπιν στην ομάδα σχολείων και τέλος σε οποιαδήποτε σχολική μονάδα του οικείου ΠΥΣΔΕ, εκτός και αν έχει υποβληθεί από τον εκπαιδευτικό συγκεκριμένο αίτημα για συμπλήρωση του ωραρίου του, που όμως δύναται να ικανοποιηθεί, χωρίς να βλάπτεται άλλος.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 1. Συνάδελφοι αν διαπιστώσετε κάποιο λάθος στα μόρια μετάθεσης ή την τοποθέτησή σας ή ακόμα και αν διατηρείτε κάποιες επιφυλάξεις για μία απόφαση του ΠΥΣΔΕ, θα πρέπει να υποβάλλετε έγκαιρα ένσταση στην υπηρεσία και εφ’ όσον το επιθυμείτε, να μας ενημερώσετε για τα πρόβλημά σας, προκειμένου να έχουμε τον απαραίτητο χρόνο για τη διερεύνηση και τη λύση του.
 2. Επίσης στο  Π.Δ 50/1996 και 100/1997 μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις παραπάνω διαδικασίες.

 

 

 

 

 

 

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
αιρετό τακτικό μέλος αιρετό αναπληρ. μέλος
του ΠΥΣΔΕ του ΠΥΣΔΕ
τηλ. 6947842040 τηλ. 6930478469