ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 17η/18-05-2020

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου ως integrated master σε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση στον εκπαιδευτικό που την αιτήθηκε. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Ανάκληση διάθεσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου σε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ05.

Μετά από επιστροφή εκπαιδευτικού από μακροχρόνια άδεια και σχετικού αιτήματος από τον συνάδελφο, ανακαλείται η διάθεση εκπαιδευτικού στο 3ο Γ/σιο Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Εξέταση αιτήματος 2ου ΓΕΛ Κατερίνης για κάλυψη των αναγκών σε διδακτικό έργο λόγω αδειών ειδικού σκοπού.

Μετά από ενημέρωση της υπηρεσίας για τον σημαντικό αριθμό αδειών ειδικού σκοπού που αιτούνται οι συνάδελφοι, δεν δύναται να ικανοποιηθεί το αίτημα της σχολικής μονάδας, αφενός λόγω έλλειψης πλεονασμάτων, αφετέρου δε οι άδειες ειδικού σκοπού δεν είναι μακροχρόνιες άδειες (ανανεώνονται ανά 4ήμερο),  έτσι ώστε το ΠΥΣΔΕ να προβεί σε αναπλήρωση του εκπαιδευτικού που απουσιάζει.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Εξέταση αιτήματος εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02 για μόρια μετάθεσης.

Μετά από σχετική εισήγηση από το αρμόδιο τμήματα της υπηρεσίας δεν δύναται να υπολογιστούν μόρια μετάθεσης λόγω συνυπηρέτησης γιατί στην εγκύκλιο των μεταθέσεων αναφέρεται ρητά ότι ο/η σύζυγος θα πρέπει να υπηρετεί με οργανική θέση στο Δήμο που αιτείται τη συνυπηρέτηση. Σας παραθέτω το σχετικό απόσπασμα από την εγκύκλιο του σχολικού έτους 2019-2020:

« Β. ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

α. Νομικό πλαίσιο

  1. Στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996 (45Α΄) ορίζεται ότι «5. Μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί που ζητούν μετάθεση από μία περιοχή σε άλλη, εφόσον ο/η σύζυγος υπηρετεί ή εργάζεται στην περιοχή αυτή. Οι μονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται και για μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής, ή τις τοποθετήσεις σε συγκεκριμένα σχολεία, εφόσον ο/η σύζυγος υπηρετεί ή εργάζεται στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας, όπου ζητείται η μετάθεση ή η τοποθέτηση. Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση. 6. Για την απόδειξη του τόπου και της φύσης της εργασίας του ή της συζύγου υποβάλλονται κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) προκειμένου περί υπαλλήλων του δημοσίου ή υπαλλήλων ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ή υπαλλήλων του υπόλοιπου δημόσιου τομέα όπως αυτός καθορίστηκε με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει ή άμισθων δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών, βεβαίωση της υπηρεσίας του, από την οποία να προκύπτει ότι ο ή η σύζυγος υπηρετεί οργανικά και όχι με απόσπαση στο συγκεκριμένο τόπο. β) προκειμένου περί εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ή ελεύθερων επαγγελματιών, βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ κ.λ.π.) από την οποία να προκύπτει ότι ο ή η σύζυγος εργάζεται στον τόπο που ζητείται η μετάθεση τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και είναι ασφαλισμένος στον οικείο ασφαλιστικό φορέα.».
  2. Η μοριοδότηση της συνυπηρέτησης στις μεταθέσεις και τις τοποθετήσεις, από το σχολικό έτος 2012-2013, πραγματοποιείται με βάση τους διευρυμένους δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης».
  3. Στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4316/2014 (270Α΄) ορίζεται ότι «Προστίθεται παράγραφος 14 στο άρθρο 16 του π.δ. 50/1996 (Α΄45) ως ακολούθως: «14. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και όταν ο εκπαιδευτικός έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.»».

β. Διευκρινίσεις

  1. Οι μονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται μόνο για την περιοχή μετάθεσης (μία), όπου υπηρετεί οργανικά (όχι με απόσπαση) ή εργάζεται ο/η σύζυγος και όχι για όλο το νομό. »

 

ΘΕΜΑ 5ο: Οργανικές τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών 2020.

Μετά τις αιτήσεις των συναδέλφων και λαμβάνοντας υπόψη ότι προηγούνται οι συνάδελφοι που διεκδικούν κενό στην ομάδα σχολείων που είναι υπεράριθμοι συγκρινόμενοι μεταξύ τους και στη συνέχεια όσοι διεκδικούν σε άλλη ομάδα σχολείων, εφόσον δεν δύναται να τοποθετηθούν στη δική τους, εγκρίθηκαν οι οργανικές τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση. Οι σχετικές τοποθετήσεις περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
1 ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 Γ/ΣΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ 4Ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
2 ΤΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 ΓΕΛ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ 2Ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
3 ΜΑΝΤΖΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ04.01 ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΝΙΟΥ Γ/ΣΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ
4 ΠΙΛΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ04.02 ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΟΥ ΕΣΠ. ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 

Στη συνέχεια δόθηκε προθεσμία μέχρι και την Τετάρτη 20-05-2020 για αιτήσεις – ενστάσεις για λάθη ή τυχόν παραλήψεις της υπηρεσίας και στη συνέχεια στο συμβούλιο της Τετάρτης μετά τη λήξη της προθεσμίας θα οριστικοποιηθεί ο πίνακας οργανικών τοποθετήσεων και αφού αναμορφωθεί ο ονομαστικός πίνακας υπεράριθμων εκπαιδευτικών και ο πίνακας οργανικών κενών και πλεονασμάτων, θα δοθεί προθεσμία στους συναδέλφους να καταθέσουν αίτηση για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση στα εναπομείναντα οργανικά κενά.

Παράλληλα θα ξεκινήσει και η διαδικασία των οργανικών τοποθετήσεων στις ΣΜΕΑΕ.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στην ανακοίνωσή μας που αφορούσε τις παραιτήσεις από την υπηρεσία στον κλάδο ΠΕ06 οι ανακλήσεις ήταν δύο ( 2 ) και όχι μία ( 1 ) όπως ανακοινώσαμε λόγω προβλήματος στο σχολικό δίκτυο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της υπηρεσίας. Η αίτηση ανάκλησης είχε σταλεί εμπρόθεσμα από την συνάδελφο.

 

 

 

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716

Θεόδωρος Σιαμάγκας

Αναπληρωματικό αιρετό μέλος

Email: siamagkas@gmail.com

Τηλ.: 6981677992

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]