ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 39η/12-10-2020

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και διδακτορικού τίτλου σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η συνάφεια, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, για το σύνολο των μεταπτυχιακών τίτλων ( 3 ), καθώς και του διδακτορικού τίτλου. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε αναπληρωτή εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ87.01.

Εγκρίθηκε η χορήγηση εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός Υπευθύνων Εργαστηρίων Κατεύθυνσης του ΕΚ Κατερίνης.

Εγκρίθηκε ο ορισμός των υπευθύνων εργαστηρίων κατεύθυνσης του ΕΚ Κατερίνης, μετά την πρόταση του Δ/ντή του ΕΚ Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Σ’ αυτό το σημείο θ θέλαμε να αναφέρουμε ότι η διαδικασία ορισμού των υπευθύνων εργαστηρίων κατεύθυνσης στα Εργαστηριακά Κέντρα καθορίζεται στον κανονισμό λειτουργίας των ΕΚ. Στο άρθρο 2, παράγραφος 1, εδάφιο γ που αναφέρεται στις αρμοδιότητες των Δ/ντών ΕΚ και υπευθύνων Σ.Ε. ορίζεται ότι ο Δ/ντής:

«γ) Εισηγείται στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το εκπαιδευτικό προσωπικό που απαιτείται για τη λειτουργία του Ε.Κ. κατόπιν συνεργασίας όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης και προτείνει τους υπεύθυνους των εργαστηρίων κατεύθυνσης, μετά από εισήγηση του υπεύθυνου του τομέα.». Στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης αναφέρει: «Οι εκπαιδευτικοί διατίθενται στα Ε.Κ. από τα ΕΠΑ.Λ, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ μετά από εισήγηση του Δ/ντή του Ε.Κ., για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων, μετά από συνεργασία των Διευθυντών των ΕΠΑ.Λ που εξυπηρετούνται από το Ε.Κ. και των Διευθυντών των Ε.Κ. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την στελέχωση του Ε.Κ. με υπευθύνους εργαστηρίων.»  

 

ΘΕΜΑ 4ο: Ανάκληση Διάθεσης εκπαιδευτικού στο Ε.Κ. Κατερίνης.

Εγκρίθηκε η ανάκληση διάθεσης ενός εκπαιδευτικού, μετά από σχετική εισήγηση του Δ/ντή του Ε.Κ. Κατερίνης γιατί ανέλαβε καθήκοντα υποδιευθυντή στη σχολική του μονάδα. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Λειτουργικά κενά γενικής παιδείας για κάλυψη κενών που προέκυψαν από άδειες ευπαθών ομάδων.

Μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας για τα κενά που προέκυψαν από άδειες που έλαβαν εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, εγκρίθηκαν τα παρακάτω κενά ανά ειδικότητα.  Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

KENΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΠΕ03

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

-3

ΠΕ04.02

ΧΗΜΙΚΟΙ

-1

ΠΕ04.05

ΓΕΩΛΟΓΟΙ

-1

ΠΕ06

ΑΓΓΛΙΚΗΣ

-1

ΠΕ79.01

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

-2

ΠΕ88.02

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

-1

ΠΕ86

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

-3

 

ΘΕΜΑ 6ο: Εξέταση αιτημάτων εκπαιδευτικών.

Αφού εξετάστηκαν τα αιτήματα των συναδέλφων το συμβούλιο ικανοποίησε 7 από αυτά, δεν έκανε αποδεκτά 3 από αυτά, ενώ 2 θα τα εξετάσει σε επόμενο συμβούλιο. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση συνολικά, είτε έγιναν δεκτά τα αιτήματα είτε όχι.

Η μία αίτηση που δεν έγινε δεκτή αφορούσε αναπληρώτρια συνάδελφο κλάδου ΠΕ08 που επιθυμούσε να τροποποιηθεί η συμπλήρωση του ωραρίου της στο Γ/σιο Περίστασης κατά μία επιπλέον ώρα αντί του Γ/σίου Κορινού. Η μία ώρα οφείλονταν στην ανάκληση συναδέλφου ΠΕ08 του Μουσικού Σχολείου και τοποθέτηση άλλου συναδέλφου που είχε υπόλοιπο μίας ώρας.

Η άλλη αίτηση αφορούσε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ78 του Εσπερινού ΓΕΛ Κατερίνης που είχε διατεθεί για το υπόλοιπο του ωραρίου της στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Κατερίνης για μαθήματα Β’ ανάθεσης, όπως επιθυμούσε. Αφού καλύφθηκαν οι ανάγκες του Εσπερινού ΕΠΑΛ στάλθηκε την προηγουμένη του συμβουλίου ένα πλήρες κενό στο κλάδο ΠΕ80. Τότε η συνάδελφος αιτήθηκε να αφήσει ώρες που είχε αναλάβει ήδη στο Εσπερινό ΓΕΛ με 1η ή 2η ανάθεση που έχει οργανική θέση και να διατεθεί στο Εσπερινό ΕΠΑΛ για 12 ώρες συνολικά σε κενό ΠΕ80 αναλαμβάνοντας μαθήματα Β’ ανάθεσης. Το αίτημα δεν έγινε δεκτό γιατί μεταξύ των μαθημάτων που ζητούσε να αφήσει ήταν και ένα πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα που δεν υπήρχε δυνατότητα να καλυφθεί από την υπηρεσία.

Τέλος, το 3ο αίτημα που δεν έγινε δεκτό αφορούσε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ07 του Μουσικού Σχολείου που είχε υπόλοιπο 7 ωρών και είχε διατεθεί για 3 ώρες στο ΓΕΛ Κονταριώτισσας και 2 ώρες στο 3ο ΓΕΛ Κατερίνης. Το αίτημα της συναδέλφου δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί γιατί δεν υπάρχει διαθέσιμο εκπαιδευτικό προσωπικό στην ειδικότητά της, όπως της είχε ανακοινωθεί και σε προηγούμενο αίτημα θεραπείας της. Παράλληλα είχε ανατεθεί από το συμβούλιο στην υπηρεσία να διερευνηθεί αν υπήρχε συνάδελφος κλάδου ΠΕ07 που είχε τοποθετηθεί ήδη και συμπλήρωνε το ωράριό του και επιθυμούσε να αντικαταστήσει τη συνάδελφο στα σχολεία που είχε διατεθεί. Στο παρόν συμβούλιο ενημερωθήκαμε από την υπηρεσία ότι υπήρχε διαθέσιμος συνάδελφος που είχε τοποθετηθεί στο 5ο ΓΕΛ Κατερίνης και επιθυμούσε να αναλάβει τις ώρες στο ΓΕΛ Κονταριώτισσας και στο 3ο ΓΕΛ Κατερίνης αφήνοντας αντίστοιχες ώρες στο 5ο ΓΕΛ Κατερίνης, που είναι και όμορο του Μουσικού Σχολείου. Σε επικοινωνία με τη συνάδελφο αν θα επιθυμούσε να διατεθεί στο 5ο ΓΕΛ Κατερίνης για να συμπληρώσει το ωράριό της με ώρες Α’ ανάθεσης αντί των σχολικών μονάδων που έχει ήδη διατεθεί, ζήτησε προθεσμία για να απαντήσει στην υπηρεσία.

Σ’ αυτό το σημείο θα θέλαμε να αναφέρουμε κάποια πράγματα που αφορούν την συγκεκριμένη υπόθεση και το Δ/ντή του Μουσικού Σχολείου και αιρετό της ΚΕΕ στο ΠΥΣΔΕ Πιερίας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του συμβουλίου κατήγγειλε το συμβούλιο για παράνομη απόφαση ενώ η συνάδελφος συμπλήρωνε το υποχρεωτικό της ωράριο στο σχολείο της. Η συγκεκριμένη απόφαση ήταν ομόφωνη κατά την αρχική διάθεση της συναδέλφου για συμπλήρωσή του ωραρίου της. Μετά την ένσταση της συναδέλφου και κατά τη συνήθη λαϊκίστικη τακτική των αιρετών της ΚΕΕ μειοψηφούσαν ( 4-1 ) στις επόμενες αποφάσεις. Προς αποκατάσταση της αλήθειας θα σας αναφέρουμε πως έχει το θέμα με το Δ/ντή του Μουσικού Σχολείου. Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Μουσικού Σχολείου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3523/2020 τεύχος Β’ στις 25/08/2020. Τα λειτουργικά κενά του σχολείου είχαν καλυφθεί με προσωπικό που απέσπασε το ΥΠΑΙΘ στον κλάδο ΠΕ02. Στις 09/09/2020 ανακοινώνεται ο πίνακας λειτουργικών κενών του Μουσικού Σχολείου με ένα κενό 20 ωρών στον κλάδο ΠΕ02 για να διατεθεί εκπαιδευτικός από το ΠΥΣΔΕ Πιερίας επειδή υπήρχε πλεόνασμα στον κλάδο. Στις 11/09/2020 με την 31η Πράξη του ΠΥΣΔΕ διατέθηκαν δύο (2) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 γιατί η εκπαιδευτικός του σχολείου που είχε ανακαλέσει την απόσπασή της στο εξωτερικό δεν είχε επιστρέψει ακόμη και για να μην μείνει ακάλυπτο το σχολείο ικανοποιήθηκε το επιτακτικό αίτημα του αιρετού της ΚΕΕ και διαθέσαμε 2 εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου. Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων της Β’ φάσης στις 14/09/2020 ζητήθηκε από τους Δ/ντές των σχολικών μονάδων να επικαιροποιήσουν τα κενά πλεονάσματα σε ώρες για να γίνουν οι συμπληρώσεις υποχρεωτικού ωραρίου. Στις 17/09/2020 ανακοινώνεται από την υπηρεσία ο πίνακας κενών πλεονασμάτων σε ώρες για το σύνολο των σχολικών μονάδων πλην του Μουσικού Σχολείου κατά τη συνήθη παρελκυστική πρακτική του Διευθυντή του. Στις 22/09/2020 ξεκίνησε το συμβούλιο για να κάνει τις συμπληρώσεις ωραρίου και ολοκληρώθηκε στις 23/09/2020. Μέχρι και τις 22/09/2020 ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου και αιρετός της ΚΕΕ δεν είχε αποστείλει τα κενά πλεονάσματα σε ώρες. Στο τέλος της ημέρας ο αιρετός της ΔΑΚΕ ζήτησε να ενημερωθεί από την υπηρεσία για τα κενά πλεονάσματα του Μουσικού Σχολείου, αλλά απάντηση δεν πήρε γιατί δεν είχαν σταλεί ακόμη. Την επομένη που συνεχίστηκε το συμβούλιο, μετά από όχληση της υπηρεσίας, απέστειλε τα κενά πλεονάσματα της σχολικής του μονάδας, που έχουν ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΕΝΑ / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ

ΠΕ02

-1

ΠΕ03

+1

ΠΕ05

+8

ΠΕ06

+2

ΠΕ07

+7

ΠΕ08

+2

ΠΕ11

+3

ΠΕ80

+1

 

Στις 23/09/2020 ολοκληρώνεται το συμβούλιο και ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις. Σ’ αυτές περιλαμβάνεται και η συνάδελφος ΠΕ07 που είχε πλεόνασμα 7 ωρών. Στις 24/09/2020 εξετάζουμε την 1η ένσταση της συναδέλφου η οποία αναφέρει ότι επιθυμεί να πάρει ώρες Β’ ανάθεσης και να συμπληρώσει το ωράριό της, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Στις 25/09/2020 με την 35η Πράξη του ΠΥΣΔΕ διατίθεται άλλη μία συνάδελφος κλάδου ΠΕ08 από το Μουσικό Σχολείο στο Γ/σιο Περίστασης για 1 ώρα ενώ είχε πλεόνασμα 2 ωρών. Τελικά η συνάδελφος κλάδου ΠΕ08 ανακλήθηκε γιατί συμπλήρωνε το ωράριό της στα μουσικά σύνολα, οπότε στάλθηκε άλλος συνάδελφος που είχε 1 ώρα υπόλοιπο ωραρίου.

Ποια παράνομη απόφαση έλαβε το ΠΥΣΔΕ στις 23/09/2020 αγαπητοί συνάδελφοι;

Απαγόρευσε το ΠΥΣΔΕ σε κάποιο συνάδελφο που επιθυμούσε να συμπληρώσει το ωράριό του στο σχολείο του με Β’ ανάθεση;

Αρμοδιότητα του ΠΥΣΔΕ ή του Δ/ντή του σχολείου και του συλλόγου διδασκόντων είναι να συμπληρώσουν οι συνάδελφοι το ωράριό τους με μαθήματα Β’ ανάθεσης;

Υπάρχει κάποιος άλλος Διευθυντής σχολείου που μέχρι τις 23/09/2020 δεν συμπλήρωσε το ωράριο σε συνάδελφο που επιθυμούσε να συμπληρώσει στο σχολείο του πλην του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου και αιρετού της ΚΕΕ;

Τα συμπεράσματα δικά σας συνάδελφοι.

ΘΕΜΑ 7ο: Τροποποιήσεις τοποθετήσεων και συμπληρώσεων του υποχρεωτικού ωραρίου, τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που παρέμεναν στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ και αποσπάστηκαν σε άλλο ΠΥΣΔΕ ή απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια.

Αφού εξετάστηκαν τα αιτήματα των συναδέλφων το συμβούλιο προχώρησε σε τοποθετήσεις και τροποποίηση στη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου. Οι όποιες αλλαγές ανακοινώθηκαν από την υπηρεσία στην ιστοσελίδα της. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716

Θεόδωρος Σιαμάγκας

Αναπληρωματικό αιρετό μέλος

Email: siamagkas@gmail.com

Τηλ.: 6981677992