Συνεδριάζει το ΠΥΣΔΕ Πιερίας

 

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα με καραντίνα. Το ΠΥΣΔΕ Πιερίας τηλεσυνεδριάζει.

Θέμα 1ο: Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού του ΕΠΑ.Λ. Αιγινίου με θέμα την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για τη θέση του Υποδιευθυντή

Μια στιγμή. Αυτό είναι αρμοδιότητα του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ. Γιατί; Ας ψάξουμε λίγο τη νομοθεσία, καθότι, όπως συνηθίζουν να λένε αυτοί που μας εγκαλούν συνήθως στην τάξη, άγνοια νόμου δεν δικαιολογείται, λες και όλοι πρέπει να είμαστε εκτός από πολίτες (και δει εκπαιδευτικοί) και δικηγόροι επίσης.

Σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 21 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50, τ. Α΄) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» προβλέπεται:

«Στα υπηρεσιακά συμβούλια που αναφέρονται στο παρόν, όταν κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, συμμετέχουν επιπλέον: α) στην περίπτωση των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ ένας σχολικός σύμβουλος και ένας εκπαιδευτικός με δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία»

Ναι, αλλά διευρυμένο ΠΥΣΔΕ δεν έχει συγκληθεί. Ας ψάξουμε λίγο ακόμα. Ψάχνοντας βρήκαμε το νόμο 2690/1999 – ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.» Στο νόμο αυτόν περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας των συλλογικών οργάνων, όπως καλή ώρα είναι το ΠΥΣΔΕ, διευρυμένο ή μη. Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 14 «Σύνθεση – Συνεδριάσεις – Λειτουργία» αναφέρονται μεταξύ των άλλων τα ακόλουθα:

………………………………………………………………………………………………………………

  1. Ο πρόεδρος καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο των συνεδριάσεων και καλεί τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη να συμμετάσχουν. Η πρόσκληση, η οποία περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, γνωστοποιείται, από το γραμματέα, στα μέλη του συλλογικού οργάνου τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση, μπορεί δε να γίνει και με τηλεφώνημα, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον το γεγονός τούτο αποδεικνύεται από σχετική σημείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και την υπογραφή του προσώπου που έκανε την πρόσκληση. Η προθεσμία αυτή μπορεί, σε περίπτωση κατεπείγοντος, να συντμηθεί, η πρόσκληση όμως, τότε, πρέπει να είναι έγγραφη και να βεβαιώνονται σε αυτήν οι λόγοι που κατέστησαν τη σύντμηση αναγκαία.

………………………………………………………………………………………………………………

Όμως τα μέλη του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ δεν έχουν λάβει πρόσκληση για συνεδρίαση και βέβαια το συγκεκριμένο θέμα δεν βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη ούτε του κανονικού, πόσο μάλλον του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ. Τι πειράζει; Για το καλό της υπηρεσίας, ας τους προσκαλέσουμε για μια συνεδρίαση … στα γρήγορα. Το ένα από τα δύο υπηρεσιακά μέλη ή δεν απαντά στο κινητό ή δεν μπορεί ή ποιος ξέρει; Το άλλο υπηρεσιακό μέλος του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ καλείται άρον άρον να βγει από την αίθουσα διδασκαλίας εν ώρα μαθήματος για να συμμετέχει στην τηλεσυνεδρίαση. Συνεχίζουμε την ανάγνωση του παραπάνω νόμου, στο ίδιο άρθρο:

………………………………………………………………………………………………………………

  1. Αν κατά τη συνεδρίαση απουσιάσει τακτικό μέλος το οποίο δεν είχε προσκληθεί, η συνεδρίαση είναι παράνομη. Το ίδιο ισχύει ακόμη και αν, αντ’ αυτού, είχε μετάσχει το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος. Αν υπήρξαν πλημμέλειες ως προς την κλήτευση μέλους, το συλλογικό όργανο συνεδριάζει νομίμως αν αυτό είναι παρόν και δεν αντιλέγει για την πραγματοποίηση της συνεδρίασης.

………………………………………………………………………………………………………………

Απλά πράγματα. Ένα από τα τακτικά μέλη, δεν έχει προσκληθεί και απουσιάζει. Η συνεδρίαση του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ είναι παράνομη. Υπάρχει κάποιος που δεν το καταλαβαίνει; Ας διαβάσουμε λίγο ακόμα για να γίνουμε σοφότεροι.

………………………………………………………………………………………………………………

  1. Η ημερήσια διάταξη συντάσσεται από τον πρόεδρο, ο οποίος λαμβάνει προς τούτο υπόψη του και απόψεις που τυχόν διατυπώνονται από μέλη του συλλογικού οργάνου.
  2. Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να συζητηθούν και θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη αν είναι παρόντα όλα τα τακτικά μέλη και συμφωνούν για τη συζήτησή τους.

………………………………………………………………………………………………………………

Ας ξεπεράσουμε το τυπικό μέρος, κομμάτια να γίνει, κι ας πάμε στο ουσιαστικό. Ας κάνουμε ένα μικρό διευρυμένο. Τώρα, πώς γίνεται και μικρό και διευρυμένο ταυτόχρονα θα σας γελάσουμε. Είναι όμως το συγκεκριμένο θέμα αρμοδιότητα του ΠΥΣΔΕ; Ανατρέχουμε στο Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/Α/3-1-2003), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με:

α) Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/29-3-2010)

β) Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010)

γ) Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/Α/10-9-2014)

δ) Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/8-12-2014)

όπου αναφέρονται οι αρμοδιότητες των ΠΥΣΔΕ.

Στο άρθρο 12 (Αρμοδιότητες ΠΥΣΔΕ) διαβάζουμε τα εξής:

Τα ΠΥΣΔΕ έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

………………………………………………………………………………………………………………

  1. Επιλέγουν τους υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων και τους υπεύθυνους τομέων ΣΕΚ.

………………………………………………………………………………………………………………

  1. Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ καθώς και των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

………………………………………………………………………………………………………………

Όπως είναι προφανές η ανακήρυξη των υποψηφίων Υποδιευθυντών δεν είναι αρμοδιότητα του ΠΥΣΔΕ. Πολύ σωστά λοιπόν η Δ.Δ.Ε. από μόνη της και χωρίς να ρωτήσει το ΠΥΣΔΕ, με έγγραφό της στις ανακήρυξε για το ΕΠΑ.Λ. Αιγινίου δύο υποψήφιους. Μόνο που ο ένας από τους δύο, μεγάλος αγωνιστής της αριστεράς, που φασίστες μας ανέβαζε και φασίστες μας κατέβαζε σε κάποιες Γενικές Συνελεύσεις από τα παλιά, βρίσκεται στο εξωτερικό με άδεια άνευ αποδοχών! Είναι νόμιμο; Ποιος ξέρει; Τηλεφωνικά το ΑΠΥΣΔΕ διαβεβαίωσε ότι είναι νόμιμο. Τώρα μη ρωτήσει κανείς τι σημαίνει αυτό. Συνεδρίασε το ΑΠΥΣΔΕ και αποφάσισε; Μήπως ένας διοικητικός υπάλληλος σήκωσε το τηλέφωνο και αποφάνθηκε; Χρειάζεται να ξέρουμε;

Δεν θα γινόταν θέμα, αν ο υποψήφιος που είναι με άδεια άνευ αποδοχών, ο αγωνιστής ντε, δεν απέσυρε την υποψηφιότητά του. Ίσως κάποιος του σφύριξε ότι δεν έχει και πολλές ελπίδες, ίσως κατάλαβε από μόνος του το γελοίον του πράγματος. Σημασία έχει ότι απέσυρε την υποψηφιότητά του.

Έχουμε λοιπόν και λέμε. Η Δ.Δ.Ε. Πιερίας ανακήρυξε τις υποψηφιότητες, αλλά τώρα καλεί το διευρυμένο ΠΥΣΔΕ να αποφασίσει για την απόσυρση της υποψηφιότητας. Ένα όργανο που δεν αποφάσισε για την ανακήρυξη της υποψηφιότητας, καλείται να αποφασίσει, παρά το ότι δεν είναι στις αρμοδιότητές του, για την απόσυρση της υποψηφιότητας. Μόνο σε μας φαίνεται παράξενο; Ας ψηφίσουμε.

Τα τρία τακτικά μέλη του ΠΥΣΔΕ και ο διοικητικός αιρετός της ΔΑΚΕ ψηφίζουν υπέρ της απόσυρσης της υποψηφιότητας. Το διοικητικό μέλος του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ, κατάλοιπο της εποχής ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει επίσης υπέρ. Πού είναι άραγε οι εποχές που σηκώναμε την αριστερή γροθιά; Πού είναι οι εποχές που ψηφίζαμε να βγάλουμε τα θρανία και να κλείσουμε τους δρόμους; Έλα ντε. Εννοείται ότι ο αιρετός της Κίνησης Ελεύθερων Εκπαιδευτικών δεν συμμετείχε στην διαδικασία, η οποία εκτός από περίεργη δεν αποτελεί και αρμοδιότητα του ΠΥΣΔΕ.    

Ωστόσο το ερώτημα παραμένει. Δηλαδή αν ο υποψήφιος, που παραιτήθηκε, δεν είχε παραιτηθεί θα συμμετείχε κανονικά στη διαδικασία; Κι αν οι συνάδελφοί του για κάποιον περίεργο λόγο ή από αίσθηση του χιούμορ ή επειδή θέλουν να τη σπάσουν στον Διευθυντή του σχολείου, τον επέλεγαν για τη θέση του Υποδιευθυντή θα μπορούσε αυτός να συνεχίσει να βρίσκεται στο εξωτερικό με άδεια άνευ αποδοχών και παράλληλα να κατέχει τη θέση του Υποδιευθυντή; Είναι σοβαρά πράγματα αυτά; Καταλαβαίνετε λοιπόν συνάδελφοι, αν μείνουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια χωρίς αιρετούς, πόσα τέτοια τραγελαφικά θα συμβούν χωρίς να τα παίρνουμε χαμπάρι;

Θέμα 1ο:  Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου

Ξέρουμε να μετράμε. Θέμα 1ο είναι και όχι 2ο, αφού το προηγούμενο θέμα ήταν αρμοδιότητα του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ ή μάλλον κανενός ΠΥΣΔΕ. Να, μπερδευτήκαμε κι εμείς και γράφουμε ασυναρτησίες. Ωστόσο ας συνεχίσουμε γιατί η ΔΑΚΕ έχει βγάλει ήδη το δικό της μη ενημερωτικό και ως εκ τούτου, για να απαντήσει στο δικό μας ενημερωτικό, θα πρέπει να βγάλει νέο κείμενο, που σιγά μην το κάνει.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου συνολικά 6 εκπαιδευτικών ενός ΠΕ04.05, ενός ΠΕ04.04, δύο ΠΕ79.01 και δύο ΠΕ86. Δεν εγκρίθηκε η άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου μιας εκπαιδευτικού ΠΕ06 επειδή αφορούσε εργασία σε Κέντρο Ξένων Γλωσσών, που δεν προβλέπεται.

Θέμα 2ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Αναγνωρίστηκε ομόφωνα η συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών 5 εκπαιδευτικών, ενός ΠΕ87.09, ενός ΠΕ03, ενός ΠΕ86, ενός ΠΕ06 και ενός ΠΕ79.01.

Δεν αναγνωρίστηκε ο μεταπτυχιακός τίτλος μιας αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΕ79.01, που ζητούσε να αναγνωριστεί ως integrated master ο τίτλος σπουδών με τον οποίο διορίστηκε. Κάτι τέτοιο προβλέπεται μόνο για μόνιμους εκπαιδευτικούς για βαθμολογική εξέλιξη.

Θέμα 3ο: Διάθεση εκπαιδευτικών στο Ε.Κ. Κατερίνης

Διατέθηκαν ομόφωνα στο Ε.Κ. Κατερίνης με μερική ή ολική διάθεση εκπαιδευτικοί του 1ου ΕΠΑ.Λ. και του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., ύστερα από εισήγηση του Ε.Κ. Κατερίνης.

Θέμα 4ο: Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών

1) Εκπαιδευτικός ΠΕ04.01, που υπηρετεί με οργανική στο 4ο ΓΕ.Λ. και συμπληρώνει το ωράριό του πηγαίνοντας για 2 ώρες, 2 φορές την εβδομάδα στο 2ο ΕΠΑ.Λ. ζητάει να τροποποιηθεί η διάθεσή του, ώστε να συμπληρώνει το ωράριό του στο 4ο Γυμνάσιο, όπου υπάρχουν 15 ώρες κενό, λόγω του συναδέλφου ΠΕ04.01 του 4ου Γυμνασίου που επιλέχθηκε για τη θέση του Υπευθύνου Ε.Κ.Φ.Ε.

Αντί για να αποφασίσει το ΠΥΣΔΕ, αποφασίζει η αναπληρώτρια Γραμματέας του ΠΥΣΔΕ: «Δεν μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημα, γιατί το κενό θα καλυφθεί από αναπληρωτή απ’ την ειδική προκήρυξη! Δεν βγαίνουνε αλλιώς οι ώρες. Είναι πολύ συγκεκριμένες. Είναι ειδική προκήρυξη και κοιτάμε στα συγκεκριμένα σχολεία να πάνε οι αναπληρωτές.»

Αναπληρωτής Covid στη θέση του συναδέλφου ΠΕ04.01 του 4ου Γυμνασίου που επιλέχθηκε για τη θέση του Υπευθύνου Ε.Κ.Φ.Ε.; Από πού κι ως πού; Ο αναπληρωτής θα είναι μόνο για τρεις μήνες τη στιγμή που το κενό θα είναι για ολόκληρη τη χρονιά; Το δουλεματάκι συνεχίζεται.

«Θα είναι για τρεις μήνες, αλλά όπως φαίνεται θα είναι για όλη τη χρονιά. Όχι τελικά του 4ου θα είναι κανονική η ανάληψη θέσης αναπληρωτού. Σε περίπτωση Covid έρχεται φυτευτός, για συγκεκριμένο σχολείο και συγκεκριμένες ώρες».

Υπάρχει μία σύγχυση όπως καταλαβαίνετε. Το κενό είναι κανονικό και όχι Covid. Για να σας λυθεί η απορία όμως, όλη η φασαρία γίνεται διότι το όνομα του εκπαιδευτικού, που κάνει το αίτημα είναι Βαρδακώστας και έχει την ατυχία να είναι αδερφός του άλλου του Βαρδακώστα, που δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του ΠΥΣΔΕ και έχει το θράσος να γράφει και ενημερωτικά.

Το θέμα παραπέμφθηκε στον μέλλον. 

2) Αίτημα του Δ/ντή του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης, όχι για την ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ07, όπως αναφέρει το μη ενημερωτικό του διοικητικού αιρετού, αλλά για να γίνει προσπάθεια μέσω της υπηρεσίας για την διευθέτηση του προγράμματος στο οποίο εμπλέκεται ο εκπαιδευτικός ΠΕ07, που αν θυμάστε, για να διευκολυνθεί, τοποθετήθηκε από το ΠΥΣΔΕ σε 5 σχολικές μονάδες, μετατρέποντας σε μπάχαλο τα προγράμματα των σχολείων!

3) Μόνιμη πολύτεκνη εκπαιδευτικός Π79.01, που δεν οδηγεί, αιτείται να απαλλαγεί από τις 5 ώρες στο Γυμνάσιο Κολινδρού και να πάρει 5 ώρες στο 4ο Γυμνάσιο.

– Ωπ, δε γίνεται.

– Γιατί δε γίνεται;

– Γιατί στο 4ο Γυμνάσιο είναι άδεια Covid και θα πάει αναπληρωτής Covid.

– Τότε να παραμείνει στο 1ο Γυμνάσιο για 5 ώρες διοικητικό έργο, μιας και η εκπαιδευτικός ΠΕ11, που είχε τοποθετηθεί εκεί για γραμματειακή υποστήριξη, θα πάει στο κενό του 1ου ΕΠΑ.Λ. (βλ. θέμα 6ο)

– Και ποιος θα πάει στο Γυμνάσιο Κολινδρού;

– Ας πάει η αναπληρώτρια ΠΕ79.01, που έχει ακριβώς 5 ώρες πλεόνασμα και ψάχνουμε να της βρούμε σχολείο να συμπληρώσει.

– Ναι, αλλά θα κάνει ένσταση.

Τι γίνεται παιδιά; Μωρέ μπράβο πρεμούρα η υπηρεσία να βολέψει τους αναπληρωτές και να «χώσει» τους μόνιμους! Κάτι δεν πάει καλά ή είναι πάλι η ιδέα μας; Η ιδέα μας θα ’ναι.

Τελικά υπερισχύει η απλή λογική (και ο νόμος επίσης) και το αίτημα γίνεται δεκτό ομόφωνα.    

Θέμα 5ο: Οργανικά κενά Μουσικού Σχολείου

Η Γραμματέας διαβάζει:

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ

1

ΠΕ 02 Φιλολόγων

1

2

ΠΕ03 Μαθηματικών

1

3

ΠΕ 04.01 Φυσικών

1

4

ΠΕ 04.04 Βιολόγων

1

5

ΠΕ 11 Φυσικής αγωγής

1

6

ΠΕ 86 Πληροφορικής

1

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α/Α

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 79.01

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ

1

Πιάνο

11

2

Ταμπουράς

7

3

Κλασική Κιθάρα

5

4

Κλασικό Βιολί

3

5

Ευρωπαϊκά Κρουστά

2

6

Ακορντεόν

1

7

Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής

1

8

Κλαρινέτο

1

9

Λαούτο

1

10

Μπουζούκι

1

11

Νέι-Καβάλι-Παραδοσιακοί αυλοί

1

12

Παραδοσιακό κλαρίνο

1

13

Ποντιακή Λύρα

1

14

Σαξόφωνο

1

15

Σαντούρι

1

16

Τρομπέτα

1

17

Ούτι

1

18

Παραδοσιακά κρουστά

1

19

Ηλεκτρική κιθάρα

1

– Εντάξει;

Σιγά μην είναι εντάξει. Ο διοικητικός αιρετός παίρνει το λόγο.

– Ελέγχθηκαν τα κενά αυτά; Τα είδατε μαζί με τον Διευθυντή του Σχολείου; Τα έστειλε ο κ. Βαρδακώστας και εσείς τα εγκρίνατε ως υπηρεσία;

Ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για τα κενά του Μουσικού Σχολείου, τα οποία ποτέ δεν ελέγχονταν, πλην όμως από τότε που άλλαξε η Διεύθυνση του Σχολείου και ανέλαβε ο άσχετος, πρέπει να γίνεται έλεγχος και να είναι εξονυχιστικός. Ευτυχώς ή δυστυχώς ο άσχετος είναι παρών και θα υποστεί ανάκριση. Αα, όλα κι όλα. Το σωστό είναι σωστό. Δεν μπορείς εσύ να ασκείς κριτική στους πάντες και όταν έρχεται η σειρά σου να μην αποδέχεσαι τον έλεγχο. Πάμε λοιπόν.   

– Στείλατε Πίνακα Α;

– Πόσοι είναι οι μαθηματικοί με οργανική; Πόσες είναι οι ώρες των μαθηματικών;

– Πόσοι είναι οι φιλόλογοι με οργανική; Πόσες είναι οι ώρες των φιλολογικών;

– Για τον φυσικό … εντάξει ξέρουμε (πάλι καλά).

–  Και πόσα τετραγωνικά είναι το εργαστήριο πληροφορικής; 32; Τεράστιο. Κανονικά πρέπει να βάλετε μέχρι 21 μαθητές, άσχετα που δεν έχετε 21 υπολογιστές.

– Και γιατί δεν έδωσες το κενό και πέρυσι και το δίνεις φέτος;

– Πόσους μαθητές και πόσα τμήματα θα έχεις του χρόνου;

– Πόσες είναι οι ώρες της γυμναστικής; Γιατί δεν έδωσες πέρυσι κι άλλο κενό για ΠΕ11;

– Έχεις κάνει οργανικά κενά; Ρώτα τον φίλο σου τον Μπουλούμη να σου πει.

Σύντροφε, τα πιάνα τα έλεγξες; Τους ταμπουράδες, τα βιολιά τις κιθάρες; Μήπως το σαξόφωνο, το καβάλι, το ακορντεόν ή τα μπουζούκια;

Απόψε θέλω στα μπουζούκια να με πας

κι αφού χορέψουμε και πάψει ο σαματάς

κενά  τραγούδια θα σου πω

για να διαλέξεις το σκοπό

για να μου πεις για τα κενά που θα σου πω

Να ψηφίσουμε; Ας ψηφίσουμε. Τα οργανικά κενά υπερψηφίζονται με ψήφους 4-1 μειοψηφώντας ο διοικητικός ο αιρετός της ΔΑΚΕ! Φυσικά αναμένουμε ότι ο αιρετός της ΔΑΚΕ θα αιτιολογήσει απέναντι στους συναδέλφους την πρόθεσή του να κόψει οργανικά κενά Πληροφορικών και Γυμναστών όπως κόπηκαν το καλοκαίρι τα οργανικά κενά των συναδέλφων της ειδικής αγωγής.

Θέμα 6ο: Τοποθετήσεις, διαθέσεις, τροποποιήσεις διαθέσεων, συμπληρώσεις ωραρίου

Αποφασίστηκαν (ομόφωνα;) και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Πιερίας. Μήπως καλύτερα να τις δούμε μία μία;

1) Εκπαιδευτικός ΠΕ11 από το 1ο ΕΠΑ.Λ. έχει αναρρωτική άδεια μέχρι τις 20 Νοεμβρίου και η υπηρεσία σπεύδει να καλύψει το κενό τοποθετώντας εκπαιδευτικό ΠΕ11, που είχε διατεθεί για διοικητικό έργο στο 1ο Γυμνάσιο.

2) Το ΓΕ.Λ. Λεπτοκαρυάς έχει 3 ώρες κενό σε ΠΕ06. Εκπαιδευτικός ΠΕ06, που υπηρετεί στο Γυμνάσιο Λεπτοκαρυάς έχει 4 ώρες Ιστορία με Β΄ ανάθεση και η ιστορία επαναλαμβάνεται. Να αφήσει η ΠΕ06 τις 4 ώρες Ιστορίας, τις οποίες δικαιούται σύμφωνα με το νόμο, και να πάει στο ΓΕ.Λ. να κάνει τις 3 ώρες αγγλικά. Τις δικές της 4 ώρες Ιστορίας να τις πάρει, επίσης με Β΄ ανάθεση, η θεολόγος από το Γυμνάσιο Πλαταμώνα! Ήταν να μην πάρει φόρα το ΠΥΣΔΕ.

Ο διοικητικός αιρετός αντιδρά και προτείνει να ρωτηθεί η συνάδελφος. Πολύ σωστά. Άλλωστε η συνάδελφος δεν υπηρετεί στο Μουσικό Σχολείο, οπότε δεν πειράζει να την ρωτήσουμε.

– Ντριιιν. Από το ΠΥΣΔΕ σας παίρνουμε. Συμφωνείτε να αφήσετε τις 4 ώρες Ιστορίας και να πάτε δίπλα στο ΓΕ.Λ. να κάνετε 3 ώρες αγγλικά; Όχι; Πώς τολμάτε;

Δε συναινεί η κυρία, όπως δε συναινούσε και η εκπαιδευτικός ΠΕ07 του Μουσικού Σχολείου, την οποία όμως το ΠΥΣΔΕ μετακίνησε με το ζόρι αφαιρώντας της όχι μόνο τις 6 ώρες Β΄ ανάθεσης αλλά και 2 ώρες γερμανικών! Ωστόσο το ΠΥΣΔΕ συνεπές στο δόγμα «2 μέτρα και 2 σταθμά» σ’ αυτή την περίπτωση αποφασίζει αλλιώς. Η πρόταση καταψηφίζεται με ψήφους 4-1 μειοψηφώντας η Διευθύντρια Δ.Ε. Πιερίας!

3) Οι υπόλοιπες τοποθετήσεις δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μπορείτε να τις δείτε στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Άλλωστε πέρασε και η ώρα και πρέπει να αποσταλεί το ενημερωτικό, αν το επιτρέψει το gmail.

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

αιρετό τακτικό μέλος

αιρετό αναπληρ. μέλος

του ΠΥΣΔΕ

του ΠΥΣΔΕ

τηλ. 6947842040

τηλ. 6930478469