ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                                                                                                                           ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

 Θέμα:  Αιτήσεις παραίτησης – συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών για το 2021.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, οι αιτήσεις παραίτησης – συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών, που κατατέθηκαν  έως  10 Μαρτίου 2021, αφορούν στις εξής ειδικότητες:

 

Ειδικότητα

Αριθμός

       ΠΕ01

4

ΠΠΠΠΠΕΕ                           ΠΕ02

13

ΠΕ 03

12   +

 1  Μουσικού

ΠΕ 04.01

7

ΠΕ05

2 +

1  Mουσικού

ΠΕ06

2

ΠΕ08

1

ΠΕ11

7

ΠΕ78

6

ΠΕ80

2

ΠΕ81

2

ΠΕ83

1

ΠΕ84

1

ΠΕ86

3

ΠΕ87.09

1

ΠΕ88.04

1

ΠΕ88.05

1

ΤΕ02.02

1

Σύνολο

67  +

2  Μουσικού

 

 

 

Παρατηρήσεις:

Α) Μέχρι την Παρασκευή 9 Απριλίου μπορεί να ανακληθούν κάποιες από τις αιτήσεις παραίτησης που έχουν υποβληθεί έως τις 10 Μαρτίου.

Β) Επιπλέον των παραπάνω αιτήσεων υπάρχουν και δύο αυτοδίκαιες αποχωρήσεις συναδέλφων και ειδικότερα μία αφορά στην ειδικότητα ΠΕ03 και μία στην ειδικότητα ΠΕ11.

Γ) Η αίτηση παραίτησης  κάποιου εκπαιδευτικού  δε συνεπάγεται κατ’ ανάγκη και εμφάνιση οργανικού κενού στην αντίστοιχη σχολική μονάδα, διότι η δημιουργία ενός οργανικού κενού εξαρτάται από το συνολικό αριθμό των ωρών της αντίστοιχης ειδικότητας και από το έλλειμμα των ωρών που θα προκύψει, το οποίο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 ώρες.

 Δ) Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι για πρώτη φορά αυτά τα οργανικά κενά θα εμφανιστούν άμεσα (δηλαδή το 2021), διότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 24321/Ε2/02/03/2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας δεν θα πρέπει να υπολογιστούν στους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς, όσοι αποχωρούν αυτοδίκαια από την υπηρεσία, αλλά και όσοι θα υποβάλλουν αίτηση παραίτησης μέχρι τις 10-03-21.

 

Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα της εγκυκλίου προς αποφυγή παρερμηνειών.

 

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις μεταθέσεις του έτους 2021 από περιοχή σε περιοχή.

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:

 

  1. Ο προσδιορισμός των κενών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης γενικής εκπαίδευσης γίνεται για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων του έτους 2021 [§1,

άρθρο 4 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α’) και άρθρο 7 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α’)]. Συνεπώς, με τις ισχύουσες

διατάξεις (Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις κ.τ.λ.) αναφορικά με τα ωρολόγια προγράμματα, τις πρώτες

αναθέσεις μαθημάτων, το υποχρεωτικό ωράριο κ.α., και τα επί του παρόντος δεδομένα στοιχεία (πχ. αριθμό οργανικά ανηκόντων εκπαιδευτικών), θα πρέπει να καταγραφούν οι ανάγκες σε

οργανικές θέσεις των σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται να λειτουργήσουν για το σχολικό έτος 2021-2022, ώστε να καταρτιστούν οι πίνακες κενών οργανικών θέσεων κατά περιοχή μετάθεσης και κατά κλάδο και ειδικότητα.

  1. Στους πίνακες δεν θα υπολογιστούν/καταγραφούν οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά σε

Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Αντιθέτως, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία με θητεία/παράταση

θητείας (άρθρο 63 του Ν.4623/2019 – ΦΕΚ 134Α’), θα υπολογιστούν/καταγραφούν στις περιοχές μετάθεσης για τις οποίες έχουν υποβάλει αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης, σύμφωνα και με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 149641/Ε2/03-11-2020 (ΑΔΑ: 9ΠΘΣ46ΜΤΛΗ-ΚΟΞ) και 154697/E2/12-11-2020 (ΑΔΑ: 66Κ446ΜΤΛΗ-3Σ0) έγγραφα ΥΠΑΙΘ.

  1. Δεν πρέπει να συγχέονται και να αθροίζονται τα κενά/πλεονάσματα της ειδικής αγωγής με εκείνα

της γενικής εκπαίδευσης και αντίστροφα. Τα Τμήματα Ένταξης δεν θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό των κενών/πλεονασμάτων της γενικής εκπαίδευσης.

  1. Στους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς δεν θα υπολογιστούν οι εκπαιδευτικοί που θα

αποχωρήσουν αυτοδίκαια από την υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου 2021 (άρθρο 4 Π.Δ. 50/1996 – ΦΕΚ 45Α’).

  1. Στους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς δεν θα υπολογιστούν οι εκπαιδευτικοί που θα

υποβάλλουν αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την έναρξη ισχύος του Ν. 4777/2021, ήτοι μέχρι και 10-03-2021 (άρθρο 46, παρ. 2 του Ν. 4777/2021 – ΦΕΚ 25Α’).

  1. Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στο εξωτερικό, ισχύουν οι διατάξεις του

άρθρου 29 ( § 6) του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111Α’), σύμφωνα με τις οποίες: «α) Οι εκπαιδευτικοί της

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αποσπώνται στις ελληνόγλωσσες μονάδες του

εξωτερικού, διατηρούν τη θέση αυτή κατά το διάστημα της απόσπασής τους και επιστρέφουν σε αυτή μετά τη λήξη της απόσπασής τους, εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέρα των έξι (6) ετών, με την έναρξη του έβδομου συνεχόμενου σχολικού έτους απόσπασης, η οργανική θέση που κατέχουν θεωρείται κενή, με τις συνέπειες που ορίζονται στην παρ. 9 του Κεφ. Γ’ του άρθρου 16 του ν.1566/1985 (167Α’) και τίθενται στη διάθεση των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης από τις οποίες αποσπάστηκαν».

Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται σε ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού, εφόσον

κατείχαν οργανική θέση σε σχολική μονάδα, την διατηρούν, ενώ την χάνουν στην περίπτωση που η

απόσπασή τους στο εξωτερικό παρατείνεται πέρα των έξι ετών, οπότε λογίζονται στους οργανικά ανήκοντες στην περιοχή μετάθεσης, καθώς τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

  1. Όσον αφορά στις αναθέσεις μαθημάτων και τα ωρολόγια προγράμματα, ο υπολογισμός θα γίνει

σύμφωνα με τις ισχύουσες Υ.Α., εγκυκλίους και οδηγίες που εκδίδονται αρμοδίως από τη Δ/νση Σπουδών,

Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. και τη Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ.

  1. Τα κενά για τα μαθήματα που διδάσκονται σε πρώτη ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων

του ενός κλάδων/ειδικοτήτων, κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους/ειδικότητες. Σε περίπτωση που τα κενά δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του αριθμού των κλάδων/ειδικοτήτων, η ισομερής κατανομή θα επιτυγχάνεται σε περισσότερα από ένα έτη. Η επιμέρους κατανομή σε ειδικότητες ενός κλάδου θα γίνεται με βάση την ικανοποίηση των εκάστοτε εκπαιδευτικών αναγκών.

 

Σε κάθε περίπτωση, με ευθύνη του Διευθυντή Εκπαίδευσης θα κατανέμονται τα εν λόγω κενά με

γνώμονα την ορθή διαχείριση του διαθέσιμου εκπαιδευτικού προσωπικού.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σχετικά με τις αιτήσεις παραίτησης που θα ανακληθούν μέχρι τις 9 Απριλίου, αναφέρουμε ότι η υπηρεσία θα τις λάβει υπόψη, προκειμένου να τροποποιήσει τα οργανικά κενά με βάση τα νέα δεδομένα.

 

  Οι αιρετοί της Κίνησης Ελεύθερων Εκπαιδευτικών εύχονται «καλή συνταξιοδότηση» σε όλους τους συναδέλφους, που αποχωρούν από την εκπαίδευση και με υγεία να απολαύσουν το συντάξιμο βίο τους.

 

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

αιρετό τακτικό μέλος

αιρετό αναπληρ. μέλος

του ΠΥΣΔΕ

του ΠΥΣΔΕ

τηλ. 6947842040

Τηλ. 6930478469