ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 32η/28-09-2022

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών για μισθολογική εξέλιξη.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη είκοσι πέντε (25) εκπαιδευτικών από την ημερομηνία των αιτήσεών τους, μετά από σχετική εισήγηση του αρμοδίου τμήματος της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση συνάφειας ενός (1) μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου για έξι (6) εκπαιδευτικούς. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

 ΘΕΜΑ 4ο: Εξέταση αιτημάτων εκπαιδευτικών.

Το συμβούλιο έκανε αποδεκτά το σύνολο των αιτημάτων των εκπαιδευτικών που αφορούσαν λάθη ή παραλήψεις και τροποποιήσεις στις ώρες τοποθέτησης λόγω ελλιπούς ενημέρωσης για τα διαθέσιμα υπόλοιπα προς συμπλήρωση. Δεν έγινε δεκτό αίτημα συναδέλφου κλάδου ΠΕ03 που επανήλθε με νέο αίτημα για τους ίδιους λόγους που δεν είχε γίνει δεκτό και το αρχικό. Αιτήματα εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που δεν έγιναν ακόμη οι τοποθετήσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα και θα εξεταστούν κατά την φάση τοποθέτησης στις ειδικότητές τους. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση στο σύνολό της. Οι όποιες αλλαγές λήφθηκαν υπόψη κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Διάθεση εκπαιδευτικών στο ΕΚ Κατερίνης.

Μετά από σχετική εισήγηση του Δ/ντή του ΕΚ Κατερίνης έγινε συμπληρωματικά η διάθεση επιπλέον εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ.. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Τοποθετήσεις και διαθέσεις για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών.

Αφού εξετάστηκαν τα αιτήματα των συναδέλφων το συμβούλιο προχώρησε στη συμπλήρωση ωραρίου βάσει των αιτήσεών τους. Εφόσον δεν υπήρχαν διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί για συμπλήρωση και υπήρχαν εκπαιδευτικοί που δεν είχαν τοποθετηθεί το συμβούλιο προχώρησε στην τοποθέτηση αυτών στα υπόλοιπα προς συμπλήρωση. Το συμβούλιο τοποθέτησε κάποιους ελάχιστους εκπαιδευτικούς και σε τέταρτη σχολική μονάδα βάσει της αίτησης προτίμησης τους πλην δύο εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ01 που τοποθετήθηκαν εναπομείναντα κενά. Για τη συγκεκριμένη ειδικότητα προβλέπεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας η διδασκαλία του μαθήματος σε συνεχόμενο δίωρο το οποίο θα μπορούσε να διευκολύνει στη μετακίνηση αυτών των συναδέλφων σε τέσσερις σχολικές μονάδες. Οι ειδικότητες για τις οποίες ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις είναι οι ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ05 και ΠΕ06. Στις ειδικότητες ΠΕ02 και ΠΕ06 υπάρχουν υπόλοιπα ακόμη και έχουν ζητηθεί αναπληρωτές. Όλες οι τοποθετήσεις ανακοινώθηκαν από την υπηρεσία. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία θα είμαι στη διάθεσή σας.

 

ΠΡΑΞΗ 33η/29-09-2022

ΘΕΜΑ 1ο: Τοποθετήσεις και διαθέσεις για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών.

Αφού εξετάστηκαν τα αιτήματα των συναδέλφων το συμβούλιο προχώρησε στη συμπλήρωση ωραρίου βάσει των αιτήσεών τους για τις ειδικότητες ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ78. Εκκρεμούν κάποιες τοποθετήσεις στον κλάδο ΠΕ78 που δεν ολοκληρώθηκαν. Στη συνέχεια ξεκινήσαμε με τον κλάδο ΠΕ04 αλλά επειδή δεν προχώρησε η διαδικασία δεν ανακοινώθηκαν τοποθετήσεις. Όλες οι υπόλοιπες τοποθετήσεις ανακοινώθηκαν από την υπηρεσία. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Επόμενη συνεδρίαση προγραμματίστηκε για τη Δευτέρα 03-10-2022. Όποιοι συνάδελφοι έχουν θέματα με τις τοποθετήσεις τους καλό είναι να καταθέσουν εγκαίρως τα αιτήματά τους για να τα εξετάσει το συμβούλιο τη Δευτέρα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία θα είμαι στη διάθεσή σας.

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716